Skip links
Explore
Arrastrar

Política de privadesa

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys es podran registrar com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/ao representant legal.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Denominació Social: 011H SUBSTAÏNABLE CONSTRUCTION S.L.

Domicili Social: AVILA, 126 – 138 P. 4 PTA. 2, 08018, Barcelona

NIF: B67618249

Telèfon: 933569853

E-Mail: info@011h.com

Web: www.011h.com

011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

mitjançant el formulari de contacte: nom, email,
mitjançant xat en viu: nom, telèfon,
mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email,
mitjançant la descàrrega de continguts com a membre: nom i email

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
mitjançant xat en viu: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
descàrrega de continguts com a membre: per actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor dels mateixos;
Altres finalitats:
Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
Realització d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades a la política de cookies);
Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.
Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION SL, incloent-hi les dels menors, en què, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura de els formularis realitzats per a aquest efecte pels centres on els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament del web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units (” Google “ ), als seus servidors dels Estats Units.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@011h.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament
Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les cookies en relació amb els hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, per tal de ser segmentats o categoritzats per tal d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències , enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris, sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, l’edat, el país, el gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web consenteix explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

Us informem que 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. consideri inadequats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler-les conèixer, ha de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, se li informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable us preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

FACEBOOK ADS

La web del prestador utilitza Facebook ads, que és la plataforma de publicitat de Facebook. Això permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren a internet i per altres canals.
Etc.
Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

GOOGLE ADWORDS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que es volen publicitar a GOOGLE. El prestador utilitza Google Adwords, que és la plataforma de publicitat de Google. Aquesta permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los a altres pàgines web. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren a internet i per altres canals.
Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

El prestador podrà seleccionar i publicar testimonis de clients als serveis. Aquests testimonis poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i/o ciutat, estat o país on viu. Si voleu que s’elimini o esborri el vostre nom o testimoni de la web, us heu de comunicar amb el prestador amb les dades de contacte supra ressenyades.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.